INFORMACJA PRAWNA

Mobilize Financial Services

 

§1 ADMINISTRATOR STRONY

Właścicielem i administratorem strony dostępnej pod adresem: www.mobilize-fs.pl (dalej „Strona”) jest RCI Banque S.A. z siedzibą w Paryżu (Republika Francuska), 15 rue d’Uzes, Paryż, prowadząca działalność poprzez Oddział w Polsce ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430770, NIP 1080013412, REGON 146282554, adres e-mail: obslugakredyt@mobilize-fs.com lub obslugaleasing@mobilize-fs.com, numer telefonu: 0 22 541 13 00 (dalej jako „Administrator” lub „RCI”).

§2 PRAWA AUTORSKIE

Cała Strona jest chroniona prawem własności intelektualnej zarówno w odniesieniu do jej formy (interfejs, wybór, plan, układ nagłówków, sposobów dostępu do danych i ich organizacji itp.) jak i zawartości (teksty, fotografie, rysunki, elementy graficzne, hasła, dźwięki lub obrazy, logo, nazwy, dokumenty do pobrania i ogólniej wszystkie prace zintegrowane ze Stroną), co oznacza, że pojawiające się na Stronie wyżej wskazane elementy są wyłączną własnością RCI lub osób trzecich, które upoważniły RCI do ich używania.

 

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze ww. elementów Strony (w tym  powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub rozpowszechnianie w celach innych niż ściśle prywatne i osobiste, w całości lub w części, a także sprzedaż, odsprzedaż, retransmisja lub aktualizacja) jest zabronione i narazi użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną. Jakiekolwiek wykorzystywanie ww. elementów bez zgody RCI, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

 

Stronę należy traktować jako nierozerwalną całość. Informacje w niej zawarte są zastrzeżone wyłącznie do użytku osobistego.

Surowo zabrania się używania lub powielania znaków towarowych „RCI Banque”, „RCI Leasing”, „Mobilize” oraz „Mobilize Financial Services” lub ich logo, pojedynczo lub w połączeniu, w jakimkolwiek charakterze, w szczególności w celach reklamowych, bez uprzedniej pisemnej zgody RCI.

§3 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, mieszczącego się w siedzibie Administratora, z którym można się skontaktować poprzez email: obslugakredyt@mobilize-fs.com lub obslugaleasing@mobilize-fs.com

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

 

§4 DEFINICJE

 • Biuro Obsługi Klienta – dział RCI zajmujący się obsługą klientów RCI, z którym można skontaktować się w sposób określony w §3 powyżej;
 • Informacja – niniejszy dokument;
 • RCI – RCI Banque S.A. z siedzibą w Paryżu (Republika Francuska), 15 rue d’Uzes, Paryż, prowadząca działalność poprzez Oddział w Polsce ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430770, NIP 1080013412, REGON 146282554 oraz RCI Leasing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) z adresem przy ul. Marynarskiej 13, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021796, o kapitale zakładowym 69 500 000 zł, posiadająca nr NIP 5212924579;
 • Polityka
 • Strona– strona internetowa: mobilize-fs.pl ;
 • Urządzenie Końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do sieci (min. komputer, smartfon, tablet itp.);
 • Użytkownik – podmiot, który korzysta ze Strony.

Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Informacji będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej lub informatycznej.

§5 PRZEDMIOT REGULACJI

Celem Informacji jest określenie warunków korzystania ze Strony i dostarczenie informacji o administratorze Strony.

§6 FUNKCJONALOŚCI I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Strona oferuje Użytkownikowi dostęp do informacji handlowych RCI.
 2. Treści zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty lub zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ani nie stanowią zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 kodeksu cywilnego. RCI dokłada wszelkich starań, aby zawartość Strony była aktualna, jednakże wobec ciągłego doskonalenia naszych ofert w celu potwierdzenia aktualności informacji handlowych prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem Partnerów Renault.
 3. RCI jest uprawnione do dokonywania zmian funkcjonalności Strony, w celu poprawy jej jakości oraz jej urozmaicenia.
 4. Korzystanie ze Strony jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków technicznych:
  1. Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych: (i) przeglądarka internetowa Microsoft Edge 100 lub wyższa, Firefox w wersji 4 lub wyższej, Google Chrome w wersji 10 lub wyższej, Safari w wersji 4 lub wyższej, Opera w wersji 11 lub wyższej; (ii) włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript.
  2. Administrator nie gwarantuje, ale też nie wyklucza interoperacyjności Strony z innym sprzętem i oprogramowaniem niż te zazwyczaj używane do korzystania ze Strony i wskazane w punkcie powyżej.
  3. Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych: prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css / html;
  4. Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wymienionych wyżej aplikacji wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji.
  5. Do korzystania z wybranych funkcjonalności Strony może być wymagana poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail).

 

§7 LINKI HIPERTEKSTOWE I INNE WITRYNY

Utworzenie łącza hipertekstowego do Strony wymaga uprzedniej pisemnej zgody RCI. Jeśli Użytkownik chce utworzyć łącze hipertekstowe, musi skontaktować się z RCI.

RCI nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty, usługi itp. dostępne w witrynach, które oferują hiperłącze odsyłające do Strony.

Na Stronie mogą znajdować się odesłania – linki hipertekstowe, umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych witryn zarządzanych przez innych administratorów. RCI nie ma wpływu na zasady świadczenia usług przez tych administratorów oraz prowadzoną przez nich politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Z uwagi na powyższe Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z  regulaminami, polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania przez nie plików cookies.

§8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) Użytkowników jest RCI.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkowników jest wyłącznie możliwość korzystania ze Strony, prowadzenie statystyk, pozostałe cele administracyjne, archiwizacyjne Administratora, ulepszanie Strony, a także obrona lub dochodzenie roszczeń i wypełnianie ciążących na RCI obowiązków prawnych.
 3. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz złożenia sprzeciwu – na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników reguluje Polityka prywatności.
 5. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kierować zapytania listownie na adres RCI lub mailowo na adres: dataprotectionofficer-poland@rcibanque.com

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest niedozwolone.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest:
  1. korzystanie ze Strony przy wykorzystaniu złośliwego kodu, tj. programu lub kodu komputerowego, uszkadzającego lub w inny sposób wpływającego niekorzystnie na systemy komputerowe lub jego elementy, oprogramowanie, sieci komputerowe, Urządzenia Końcowe lub dane,
  2. wprowadzanie na Stronę ww. złośliwego kodu lub narażenie Strony na działanie ww. złośliwego kodu,
  3. kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Strony wykraczające poza zwykłe korzystanie ze Strony,
  4. podejmowanie działań naruszających prywatność innych podmiotów korzystających ze Strony,
  5. podejmowanie działań służących podstępnemu pozyskiwaniu danych innych podmiotów korzystających ze Strony,
  6. umieszczanie treści obelżywych, poniżających, upokarzających, nieprawdziwych, godzących w godność osób trzecich, Administratora, Strony oraz innych podmiotów korzystających ze Strony,
  7. poza plikami przeznaczonymi do pobrania – pobieranie, kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie, czy wykorzystywanie zawartości Strony, tj. w szczególności baz danych, raportów, zadań i innych treści udostępnionych na Stronie, lub w jakikolwiek sposób korzystanie z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, wykorzystywanie do celów własnych, podejmowanie innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Administratora lub innych podmiotów korzystających ze Strony.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Informacji, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.