POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

 

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Strony dostępnej pod adresem: www.mobilize-fs.pl. Opisane zasady dotyczą wyłącznie przetwarzania informacji przez Administratora poprzez Stronę.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w niniejszym dokumencie wielka literą mają przede wszystkim znaczenie nadane im w Informacji prawnej.

Przeglądanie zawartości Strony ma co do zasady charakter anonimowy. W takim przypadku Administrator nie gromadzi informacji na temat Użytkowników, takich jak dane identyfikacyjne i kontaktowe.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego  „RODO”.

Administrator danych osobowych / Inspektor ochrony danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest RCI Banque S.A. z siedzibą w Paryżu (Republika Francuska), 15 rue d’Uzes, Paryż, prowadząca działalność poprzez Oddział w Polsce ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430770, NIP 1080013412, REGON 146282554 (dalej jako „Administrator”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: dataprotectionofficer-poland@rcibanque.com

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

 1. Administratorzy będą przetwarzali dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 • umożliwienia korzystania ze Strony, tj. bezbłędnej prezentacji i optymalizacji Strony – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Strony – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • stałe ulepszanie działania Strony, poprzez analizowanie sposobów korzystania ze Strony przez Użytkowników, w celu wprowadzania nowych funkcjonalności – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • wykonanie obowiązków prawnych, którym podlegają Administratorzy, wynikających z obowiązującego prawa, m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, czy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, praw konsumenckich, praw wynikających z RODO –podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • pozostałe cele administracyjne, archiwizacyjne oraz statystyczne Administratorów, odpowiadanie na pytania i wnioski Użytkowników –podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • umożliwienie korzystania z funkcjonalności fakultatywnych plików cookies, o których mowa w pkt. 13 lit. b poniżej – gdy Użytkownik wyrazi zgodę na ich włączenie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 1. Administrator informuje, że w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony dostęp do nich mogą uzyskać następujący odbiorcy danych:
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia usług dostępu do funkcjonalności Strony. Do podmiotów tych zaliczają się następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług informatycznych wykorzystywanych przez Stronę, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, takich jak w szczególności marketing i promocja usług i produktów oraz produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorami,
 • dostawcy plików cookies – zgodnie z Polityką cookies, zawartą w Informacji prawnej Strony.

 

Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich

 1. Administratorzy informują, że dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane przez Administratora do organizacji międzynarodowych. Dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej, dla których Komisja Europejska wydała decyzję o odpowiedniej ochronie danych – w szczególności do dostawców plików cookies. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

 1. Dane osobowe zbierane na zasadach określonych w Polityce Prywatności nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach statystycznych i marketingowych, co może prowadzić do dostosowania przesyłanych ofert handlowych i wyświetlanych reklam do preferencji Użytkownika, a także służy do dokonania czynności analitycznych i statystycznych.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest:
 • realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub obowiązku prawnego administratora – dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w okresie do wygaśnięcia obowiązku publicznoprawnego lub przedawnienia roszczeń przewidzianym przez prawo;
 • realizowane na podstawie zgody Użytkownika –dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania, jednak nie dłużej niż w okresie do czasu przedawnienia roszczeń przewidzianym przez prawo;

 

Prawa Użytkownika z zakresu ochrony danych osobowych

 1. Przekazując nam swoje dane osobowe do przetwarzania, Użytkownik ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, w tym żądania kopii danych,
 • sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania (w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
 • ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • przenoszenia danych, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
 • złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa.

Ponadto, w każdym momencie Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego w każdym momencie, zaś w razie przetwarzania danych w uzasadnionym interesie Administratora – w przypadku zajścia szczególnej sytuacji zgodnie z art. 21 RODO.

Administratorzy informują, że podanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być niezbędne korzystania ze Strony (funkcjonalne pliki cookies) lub może zapewniać dodatkowe funkcjonalności (pliki cookies fakultatywne).

Polityka „cookies”

 1. W celu zapewnienia sprawnego działania wszystkich funkcjonalności Strony, w tym w szczególności w celu dostosowania Strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz umożliwienia zapamiętania wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem ze Strony, niezbędne jest włączenie przez Użytkownika obsługi mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript.
 2. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe Użytkownika w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
 3. Administratorzy korzystają z:
  1. obligatoryjnych plików cookies – niezbędnych do korzystania ze Strony,
  2. fakultatywnych plików cookies – na których działanie Użytkownik może wyrazić zgodę, a które pozwalają na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Strony.
 4. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcjonalności Strony może okazać się utrudnione. Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego Urządzeniu Końcowym. Pozwalają na to:

a)  ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach; domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Administratora; więcej informacji odnośnie zarządzania plikami cookies znajduje się na:

  • Microsoft Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
  • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  • Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/

b) zgody udzielane przez Użytkownika w wyskakującym oknie w Portalu Klienta RCI,

c) dodatki do przeglądarek blokujące pliki, np.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

13. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

14. Strona korzysta z następujących plików cookies:

Plik cookieTermin wygaśnięciaOpisStrona trzecia
_ga 400 dniUżywany przez Google Analytics. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.Nie
_ga_1ZRV7H4V13 400 dniUżywany przez Google Analytics. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witrynyNie
dtCookiesesja Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem firmy Dynatrace, firmy zajmującej się oprogramowaniem do zarządzania wydajnością aplikacji (APM). Ich oprogramowanie zarządza dostępnością i wydajnością aplikacji oraz wpływem na doświadczenie użytkownika w postaci głębokiego śledzenia transakcji, monitorowania syntetycznego, monitorowania rzeczywistych użytkowników i monitorowania sieciNie
dtPCsesjaTa nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem firmy Dynatrace, firmy zajmującej się oprogramowaniem do zarządzania wydajnością aplikacji (APM). Ich oprogramowanie zarządza dostępnością i wydajnością aplikacji oraz wpływem na doświadczenie użytkownika w postaci głębokiego śledzenia transakcji, monitorowania syntetycznego, monitorowania rzeczywistych użytkowników i monitorowania sieci.Nie
dtSasesjaTen plik cookie służy do zapisywania nazw działań na różnych stronach, dzięki czemu można monitorować wydajność na różnych stronachNie
OptanonAlertBoxClosed5 miesięcyTen plik cookie jest ustawiany przez witryny internetowe korzystające z określonych wersji rozwiązania OneTrust dotyczącego zgodności z przepisami dotyczącymi plików cookie. Jest to ustawiane po tym, jak odwiedzający zobaczyli informację o plikach cookie, a w niektórych przypadkach tylko wtedy, gdy aktywnie zamknęli powiadomienie. Dzięki temu serwis nie wyświetla użytkownikowi komunikatu więcej niż raz. Plik cookie ma ważność jednego roku i nie zawiera żadnych danych osobowych.Nie
rxVisitor400 dniTen plik cookie służy do przechowywania anonimowego identyfikatora użytkownika w celu powiązania go z sesjami w serwisie światowym.Nie
rxvtsesjaTen plik cookie służy do przechowywania dwóch znaczników czasu w celu określenia długości sesji i jej zakończenia.Nie

15. Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z Administratorami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (wtyczki). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady poufności i przetwarzanie danych osobowych, obowiązujące na tych stronach, chyba że coś innego wskazane jest pod danym odnośnikiem. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Strony.
 2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa.