Image (2)

dokumenty dla klienta

obsługa leasingu

 • Na umowie nie może być żadnych zaległości
 • Do końca trwania umowy powinny pozostać jeszcze co najmniej 3 miesiące

Chcąc przepisać cesje umowę leasingową na inną firmę prosimy o uzupełnienie wniosku, oraz o dołączenie dokumentów finansowych i rejestrowych firmy przejmującego. Jeśli firma przejmująca istnieje krócej niż 6 miesięcy, konieczne będzie przedstawienie dokumentów finansowych poręczyciela. Wyżej wymienione dokumenty prosimy przesłać w jednym mailu. Koszt zgodnie z obowiązująca TPiO

Z wykupem przez klienta:

 • Na umowie nie może być żadnych zaległości
 • Umowa musi obowiązywać co najmniej 24 miesiące

Na podstawie przesłanego wniosku zostanie przygotowana symulacja zakończenia umowy. W symulacji wskażemy dokładną kwotę do zapłaty przez klienta oraz pierwszy możliwy termin zakończenia umowy. Wniosek prosimy przesłać na adres: obslugaleasing@mobilize-fs.com

 

Ze zwrotem do dealera:

 • Na umowie nie może być żadnych zaległości

Na podstawie przesłanego wniosku zostanie przygotowana symulacja zakończenia umowy. W symulacji wskażemy kwotę netto pozostałych zobowiązań. Na poczet kwoty netto wskazanej w symulacji zostanie zaliczona kwota netto z faktury sprzedaży wystawionej na Dealera. Wniosek prosimy przesłać na adres mailowy: obslugaleasing@mobilize-fs.com

 

 

 

 • Na umowie nie może być żadnych zaległości
 • Umowa musi nadal obowiązywać
Skrócenie umowy:

Chcąc skrócić umowę leasingową prosimy o uzupełnienie wniosku i zaznaczenie o jaki okres chcą Państwo skrócić umowę. Możliwe jest skracanie umowy wyłączenie o wielokrotność 12 miesięcy od okresu na jaki pierwotnie została podpisana umowa. Uzupełniony wniosek prosimy przesłać na adres mailowy: obslugaleasing@mobilize-fs.com

Wydłużenie umowy:

Chcąc wydłużyć umowę prosimy o uzupełnienie wniosku i dołączenie dokumentów finansowych za ostatnie 2 lata w celu rozpatrzenia wniosku. Wniosek trafia w pierwszej kolejności do analityka, po pozytywnej decyzji jest przygotowywana symulacja wydłużenia umowy. Uzupełniony wniosek prosimy przesłać na adres mailowy: obslugaleasing@mobilize-fs.com

W celu otrzymania duplikatu dokumentu należy pobrać i uzupełnić wniosek. Prosimy o przesłanie uzupełnionego wniosku na adres mailowy: obslugaleasing@mobilize-fs.com

W celu uzyskania opinii o współpracy należy pobrać i uzupełnić wniosek. Wypełniony wniosek prosimy przesłać na adres mailowy: obslugawindykacja@mobilize-fs.com 

  Jeśli zmieniają się dane firmy :

  • Adres siedziby
  • Adres korespondencyjny
  • Nazwa firmy
  • Adres mailowy do otrzymywania faktur

  Prosimy o przesłanie do Nas takiej informacji mailowo na adres: obslugaleasing@mobilize-fs.com

  Jeśli zmianie uległa forma prawna w skutek:

  • Aportu
  • Darowizny
  • Wniesienia przedsiębiorstwa do spółki
  • Przekształcenia

   

  Należy przesłać do Nas krótką informacje mailową wraz z potwierdzeniem dokonanych zmian w tym KRS lub akt notarialny/umowa poświadczona notarialnie na adres mailowy: obslugaleasing@mobilize-fs.com

   

  Jeśli Twoja umowa rozpoczyna się od litery „C” „S” lub cyfry „9” nie ma konieczności informowania Nas o chęci odkupu pojazdu. Zgodnie z umową leasingu umowy z w/w początkiem numeru umowy mają zapisane w paragrafie 10 OWUL chęć skorzystania z opcji wykupu pojazdu.

  Jeśli Twoja umowa leasingowa posiada umowę serwisową a jej numer rozpoczyna się od litery „T” prosimy w celu przeniesienia prawa do odkupu pojazdu na klienta, najpóźniej na 60 dni przed zakończeniem umowy pobrać i przesłać do Nas uzupełniony wniosek. Pozwoli to Nam na odnotowanie chęci odkupu pojazdu przez klienta.

  W przeciwnym przypadku gdy do końca umowy pozostanie mniej niż 60 dni opcja odkupu przysługiwać będzie Dealerowi. Wniosek prosimy przesłać na adres mailowy: obslugaleasing@mobilize-fs.com

   

  • Na umowie nie może być zaległości

  W celu uzyskania zgody na prowadzenie pojazdu przez osoby trzecie należy pobrać i uzupełnić wniosek. Zgoda na korzystanie z pojazdu może być wystawiona na :

  • Osobę trzecią [ wniosek do modyfikacji]
  • Na inną firmę
  • In blanco – na okaziciela

  W celu uzyskania pisemnej zgody na wyjazd poza granice Polski należy przesłać do Nas na adres mailowy polisy-leasing@mobilize-fs.com uzupełniony wniosek.

  Prosimy w pierwszej kolejności zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, który nada numer szkody. W kolejnym kroku należy przesłać do RCI uzupełniony formularz szkodowy na adres mailowy: szkody-leasing@mobilize-fs.com

  obsługa kredytu

  Do podpisania umowy przez klienta indywidualnego wymagane są:

  1. Dowód osobisty albo paszport i prawo jazdy.
  1. Dokument potwierdzający źródło i wysokość średnich dochodów netto z 3 ostatnich miesięcy.

   

  Do podpisania umowy przez przedsiębiorców wymagane są:

  1. Dokument tożsamości reprezentantów spółki, dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
  2. Dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów.
  3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.

  W przypadku klienta indywidualnego:

  1. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej autocasco.
  2. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na życie.
  3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym.
  4. Przewłaszczenie połówkowe (przewłaszczenie na współwłasność Banku) przy wpłatach własnych poniżej 10% wartości przedmiotu finansowania i okresie finansowania powyżej 48 miesięcy).

   

  W przypadku przedsiębiorców:

  1. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej autocasco.
  2. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na życie (nie dotyczy spółek kapitałowych).
  3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym.
  4. Brak przewłaszczenia połówkowego (przewłaszczenie na współwłasność Banku) przy wpłatach własnych od 20% przedmiotu finansowania i okresie finansowania do 48 miesięcy).

  W przypadku adresu korespondycyjnego:

  Wystarczy przesłać pisemną dyspozycję zmiany adresu korespondencyjnego podpisaną przez Kredytobiorcę/ców

   

  W przypadku zmiany adresu zameldowania lub siedziby firmy.

  Zmiana adresu zameldowania następuje po przeslaniu pisemnej informacji o takiej zmianie wraz z kserokopią dokumentu tożsamości potwierdzającego zmianę (dotyczy osoby fizycznej) lub w przypadku firm zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

  Nadpłata przewyższająca wysokość najbliższej raty jest przeznaczana na spłatę kapitału.

  Nowy harmonogram spłat jest przesyłany na adres korespondencyjny.

  Należy zwrócić się do Banku z pisemną dyspozycją zwrotu nadpłaty.

  Po zamknięciu umowy kredytowej bank przesyła informację o spłacie całkowitej oraz dokumenty zwalniające zabezpieczenia.

  Bank nie usuwa informacji z Biura Informacji Kredytowej S.A. po spłacie kredytu, ale przekazuje stan salda umowy kredytowej na koniec każdego miesiąca. Jeśli umowa została spłacona Bank przekaże datę zamknięcia oraz „zerowe” saldo należności wymagalnych.

  Jeżeli umowa kredytu została zawarta z firmą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowa może zostać zamknięta na podstawie pisemnej dyspozycji klienta w dacie najbliższej raty.

   

  Opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy pobierana jest zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat Banku.

   

   

  Jeżeli umowa kredytu została zawarta z konsumentem przed 18 grudnia 2011 roku (link do: słownik pojęć) wówczas zamknięcie umowy dokonywane jest w dacie najbliższej raty na podstawie pisemnej dyspozycji klienta. Bank nie pobiera opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy.

  Jeżeli umowa kredytu została zawarta z konsumentem po 17 grudnia 2011 roku wówczas przedterminowe rozwiązanie umowy dokonywane jest na podstawie przelewu całkowitej spłaty. Bank odstąpił czasowo od pobierania opłat za wcześniejszą spłatę od takich umów.

  Jeżeli umowa kredytu została zawarta z firmą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą albo z konsumentem przed 18 grudnia 2011 roku wówczas zamykana jest w dacie najbliższej raty po spłacie całkowitej. Procedura opisana w pytaniu powyżej.

  W przypadku konsumentów którzy zawarli umowę po 17 grudnia 2011 roku umowa może zostać zamknięta w dniu całkowitej spłaty.

  W obydwu przypadkach dokumenty zostaną wysłane w ciągu maksymalnie 14 dni.

  Aktualne saldo do spłaty można sprawdzić w Dziale Obsługi Umów pod numerem 22 541 13 85.

  Dokumenty potwierdzające spłatę i zwolnienie zabezpieczeń są wysyłane na adres korespondencyjny w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy.

  Jeżeli Bank był współwłaścicielem pojazdu (był wpisany do dowodu rejestracyjnego) należy udać się do Wydziału Komunikacji z dokumentem zwalniającym to zabezpieczenie w celu wykreślenia Banku z dowodu rejestracyjnego.

  Karta Pojazdu która była zabezpieczeniem spłaty kredytu i została zdeponowana w Banku zostaje przesłana listem poleconym wraz z dokumentami zakończenia umowy na adres korespondencyjny.

  Nie. Bank pobiera tylko odsetki przypadające na dzień wymagalności najbliższej raty.

  Jeżeli umowa została zawarta po 17 grudnia 2011 roku z konsumentem wówczas odsetki pobierane są w wysokości przypadającej na dzień spłaty.

  Należy zgłosić informację o szkodzie całkowitej lub utracie przedmiotu kredytowania.

   

  a) Jeżeli na umowie kredytowej nie ma zaległości odszkodowanie może zostać przekazane Kredytobiorcy lub osobie przez niego wskazanej.

  W przypadku istnienia zaległości odszkodowanie jest kierowane na rachunek kredytowy.

  b) Kredytobiorca może wskazać ubezpieczycielowi, w Upoważnieniu osobę lub firmę której ma być wypłacone odszkodowanie.

  UPOWAŻNIENIE DO ODSZKODOWANIA PRZY SZKODZIE CZĘŚCIOWEJ DO 10000 PLN_

  c) W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie musi wpłynąć na rachunek kredytowy.

  Przy szkodach częściowych do 10 tys. zł Kredytobiorca może wskazać w Upoważnieniu osobę/firmę której ma być wypłacone odszkodowanie i może to być warsztat naprawczy. Zgodnie z regulaminem kredytowania takie upoważnienie może być wystawione bez konieczności uzyskania zgody  Banku.

  Tak, prosimy zwrócić się do Banku z wnioskiem o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego lub skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem Banku pod numerem 22 541 13 86.

  Tak, istnieje możliwość uzyskania duplikatu umowy i dokumentów potwierdzających spłatę należy zwrócić się do Banku o duplikat.

   

   

  Opłata za duplikaty pobierana jest zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat Banku.

   

  Zmiana daty raty możliwa jest na podstawie pisemnej dyspozycji

   

   

  Opłata za zmianę daty raty pobierana jest zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat Banku.

   

  Opóźnienie spłaty rat powoduje naliczanie odsetek za opóźnienie zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat Banku. Ponadto może powodować dodatkowe koszty za wezwania do zapłaty lub w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności windykacyjnych koszty opłat windykacyjnych

   

  Wakacje od kredytu powodują kumulację np. 2 rat w jednym terminie płatności dlatego też nie jest to rozwiązanie preferowane przez Bank.

  Kopię aktualnej polisy, zawierającą cesję na RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, można przesłać w formie skanu na adres mailowy:

  polisy-kredyty@mobilize-fs.com lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby banku.

  obsługa ubezpieczeń 

  Wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Metlife S.A przygotowaliśmy ofertę która zabezpiecza przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które ochronią również Twoich najbliższych. Zakres Ubezpieczenia obejmuje takie ryzyka jak:

  – Czasową niezdolność do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku (jeżeli zdarzenie nastąpi powyżej 65 roku życia czasową niezdolność do pracy zastępuje hospitalizacja na skutek nieszczęśliwego wypadku),

  – Trwała niezdolność do Pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku (jeżeli zdarzenie nastąpi powyżej 65 roku życia czasową niezdolność do pracy zastępuje hospitalizacja na skutek nieszczęśliwego wypadku),

  – Śmierć z dowolnej przyczyny (jeżeli zdarzenie nastąpi powyżej 65 roku na skutek nieszczęśliwego wypadku),

   

  Dodatkowo można skorzystać przy kredytach z rozszerzonej opcji ubezpieczenia, która obejmuje śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego.

   

  Przed przystąpieniem do umowy Ubezpieczenia kredytobiorca powinien zapoznać się z Warunkami Ubezpieczenia na życie Kredytobiorców „RCI-Bezpieczny Kredyt”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki dostępne u Dealerów / Partnerów.

  Wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym MetLife S.A. przygotowaliśmy ofertę która zabezpiecza przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Zakres Ubezpieczenia obejmuje takie ryzyka jak:

  – Hospitalizację na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku

  – Trwała niezdolność do Pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku (jeżeli zdarzenie nastąpi powyżej 65 roku życia czasową niezdolność do pracy zastępuje hospitalizacja na skutek nieszczęśliwego wypadku),

  – Śmierć z dowolnej przyczyny

  Przed przystąpieniem do umowy Ubezpieczenia kredytobiorca powinien zapoznać się z Warunkami Ubezpieczenia na życie Leasingobiorców Bezpieczny Leasing”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki dostępne u Dealerów/Partnerów.

  dlaczego Mobilize Financial Services 

  Spółki wzmacniają swoje powiązania z Mobilize – nową, innowacyjną marką Groupe Renault.

  Pod nową nazwą handlową będziemy nadal oferować finansowanie, kredyty, leasingi, najem, ubezpieczenia i inne usługi.

  Tak, Mobilize Financial Services jest nadal częścią i partnerem finansowym Groupe Renault marek Renault, Dacia, Nissan i Alpine.

  Nie, zmiana nazwy handlowej na Mobilize Financial Services w żaden sposób nie wpływa na obszar obsługi klienta. Nasze zespoły będą zawsze do Twojej dyspozycji, aby opowiadać na każde pojawiające się pytanie związane z obsługa umowy. Zmianie ulegnie jedynie domena adres e-mail naszej obsługi klienta z @rcibanque.pl na @mobilize-fs.pl

  Tak, Mobilize Financial Services jest nadal finansowym partnerem Renault Groupe. Dealer Renault i Dacia z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania dotyczące naszych ofert oraz zwrotu lub odnowienia pojazdu

  Nie, RCI Banque S.A. Oddział w Polsce oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o. pozostają podmiotem prawnym – zmienia się tylko nazwa handlowa.

  Wszystkie dokumenty będą jedynie aktualizowane o logo Mobilize Financial Services.

  Nie, nic się nie zmienia. RCI Banque S.A. Oddział w Polsce oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o. pozostaje podmiotem prawnym. W związku z tym treść poleceń zapłaty pozostaje niezmieniona i nie trzeba podpisywać nowego upoważnienia do polecenia zapłaty.